GSS : Group Security System Co.,Ltd.

ดำเนินธุรกิจด้านกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ IT

• จำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, IP Camera, Fire Alarm, Hotel Lock, PABX, Access Control, Wi-Fi

Hot Spot โปรแกรมโรงแรม, โปรแกรมร้านอาหาร, โปรแกรมบัญชี, ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

• จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

• จำหน่ายระบบโทรศัพท์ตู้สาขา PABX

• ออกแบบ และ วางระบบรักษาความปลอดภัย CCTV , Fire Alarm, IP Camera

• บริการดูแล และ ปรับปรุง ระบบเครือข่าย

• ให้บริการข้อมูลในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ CCTV, IP Camera, CCTV Online, Access Control ฯ

• บริการซ่อม อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้บริการโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน จำนวนมาก พร้อมทีมติดตั้งคุณภาพ